May 13, 2014 28 Comments 2.00

طرح شناسایی زنان و دختران با اختلال انعقادی با همکاری بیمارستان آرش

" امروز طرح شناسایی زنان و دختران با اختلال انعقادی با همکاری بیمارستان آرش در این بیمارستان با موفقیت اجرا شد. "امروز سرکار خانم شجاعی (کارشناس ارشد آزمایشگاه) و سرکار خانم سلیمی مدیر پرستاری مرکز درمان جامع هموفیلی ایران با حضور در بیمارستان آرش (بیمارستان جامع زنان) تلاش نمودند که در حوزه اختلالات انعقادی با رایه بروشور و پرسشنامه ضمن جلب توجه زنان به حوزه بیماری های خونریزی دهند مارد قابل بررسی جهت مراجعه به پزشک و آزمایشگاه ترغیب نمایند. از ۷۹ مورد تحویل پرسشنامه بر اساس گزارش ارایه شده ۱۱ مورد ضرورت داشته است که اول به پزشک و بعد در صورت توصیه پزشک به آزمایشگاه مراجعه نمایند. امیدواریم با توسعه همکاری ها با این بیمارستان این اطلاع رسانی ها مستمر باشد.

اخبار مرتبط