مديران برجسته كانون هموفيلي ايران
May 13, 2014 28 Comments 2.00

تاريخچه تاسيس كانون هموفيلي ايران

" "در سال 1345 جمعي از دلسوزان جامعه هموفيلي ايران كه شامل والدين بيماران و پزشكان متخصص رشته خون و هماتولوژي بودند، پس از آشنايي با عملكرد فدراسيون جهاني هموفيلي در ايران مؤسسه اي خيريه پايه گذاری كردند كه نام آن كانون بهبود و پرورش هموفيليا گذاشته شد. در تقاضا نامه ثبت اين مؤسسه كه تاريخ اولين امضای آن در اداره ثبت شركت ها 18/12/45 بود مشخصات اين مؤسسه چنين اعلام گرديده بود (پيوست 1).

امضاء كننده زير آقای جمال محاسب، مؤسس كانون بهبود و پرورش هموفيليا، ثبت مؤسسه مزبور را با مشخصات زير تقاضا مي كنم:

1-     نام مؤسسه: كانون بهبود و پرورش هموفيليا (جمعيت هموفيلياي ايران)

2-     مقصود از تشكيل: درمان و بهبود، آموزش و پرورش و راهنمایی، تأمين كار و درآمد و آسايش افراد مبتلا به بيماري هموفيلی

3-     تابعيت: ايران

4-     مركز اصلی و آدرس صحيح آن: تهران، خيابان پهلوی، خيابان كيان هتل، كوی امير، شماره 14

5-     مركز شعبه مختلفه ندارد

6-   اسامی مؤسسان: آقاي جمال محاسب (پدر بيمار هموفيل)، دكتر غلامعلي چمنزاری (پدر بيمار هموفيل)، باقر خطيب شهيدی، دكتر بلوهر، مهندس انوشيروان اردشيری، مهندس امامی، وزيری، دكتر حسين امامی

7-     تاريخ تشكيل 15/1/1345 و تاريخ دريافت پروانه از شهربانی 15/11/1345

8-   مدير و يا مديران مؤسسه و اشخاصي كه از طرف مؤسسه حق امضا دارند: هيئت مديره (آقايان جمال محاسب، دكتر غلامعلي چمنزاری، دكتر فريدون علا، باقر خطيب شهيدی، انوشيروان اردشيری، دكتر بلوهر، دكتر حسين امامی)، حق امضا (با مديرعامل به تنهايی {نامه های عادی و اداری} و با مديرعامل به اتفاق يكي از آقايان چمنزاری و يا خطيب شهيدی {اوراق مالي و چك ها})

اخبار مرتبط